Tilskuddsordning

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Tilskuddsordningen har flere miljøgevinster. Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser til luft, redusere avrenning av nitrogen og fosfor til vassdrag og redusere luktulemper knyttet til spredning av husdyrgjødsel.

Som miljøvennlig spredning regnes rask nedmolding innen 2 timer, nedlegging av husdyrgjødsla direkte på bakken ved hjelp av slanger, eller direkte nedfelling i bakken ved bruk av spesialutstyr for dette.

 
Søknadsfrister og veiledningslinjer for hvert fylke finnes her:

For en generell oversikt over tilgjengelige RMP midler i Norges fylker trykk her