Våre gjødselspredere

Stripespredere fra Agromiljø

Stripespredere

Fanespredere

Fanespreder

Beitespreder

Beitespreder

Fordeler med slange og lette gjødselspredere

Agronomisk:

 • Våre gjødselspredere er lett utstyrt, dette gir minimal jordpakking.
 • Lite kjøring på jordet.
 • Kun én gang over hele jordet.
 • Det er ingen inn og utkjørings sted som gir store skader på grassmarken, heller ikke jordpakking.
 • Dette gir bedre vekstvilkår for gresset.

Økonomisk:

 • Økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen gir redusert kjøp av handelsgjødsel.
 • Lavere kostnader til spredning av husdyrgjødselen. Lave drifts og vedlikeholdskostnader og lavere tidsforbruk i en ellers travel hverdag.
 • Ved store avstander mellom hovedlager og jordet er det økonomisk og effektivt å bruke satellitt lager. Gjødselen flyttes om vinteren enten ved å flytte den ved hjelp av en gammel vogn, eller pumpe den via slanger.
 • Samme utstyr som brukes ved spredning kan brukes til flytting.
 • Gjødselen kan pumpes i lange avstander.
 • Utstyret har høy kapasitet som gjør det enkelt og økonomisk å dele med flere naboer.

Effektiv:

 • Stor sprederkapasitet mellom 120-300 m3 per time. I flere tilfeller halveres tiden som brukes til å dekke hele arealet.
 • Stripesprederen kan utstyres med såmaskin for vedlike hold av eng. Ved vedlikehold er det viktig
  med tidlig såing.
 • God fôrkvalitet legger grunnlaget for høy ytelse og effektiv melkeproduksjon.

Miljøvennlig:

 • Minimal jordpakking gir bedre vekstvilkår.
 • Bedre utnyttelse av nærings¬stoffer i husdyrgjødselen.
 • Liten fordamping av nitrogen til luft gir bedre klima og mindre lukt i forhold til nærmiljø.
 • Jevn spredning i alle terrengforhold gir også mindre avrenning til vassdrag og/eller ujevn spredning.
 • Det er ikke miljøvennlig å blande inn vann i husdyrgjødselen når den spres med vogn, ettersom dette gir dobbel så mye kjøring på jordet samt mer bruk av drivstoff.
 • Det er mer effektivt å blande inn vann ved bruk av slepeslange og stripespreder isteden for vogn.
Kjøremønster ved slangespreder
Illustrasjon av ett AM-anlegg

Fordeler for bonden

Slepeslange gir muligheter for bruk av markedets letteste utstyr, dette gir mindre jordpakking og har flere positive effekter blant annet bedre jordstruktur og høyere avlinger.

 • Samtidig med spredning av husdyrgjødsla kan vi med stripesprederen fra Agromiljø så gressfrø til fornying av eng. To operasjoner i én.
 • Husdyrgjødsel kan spres tidligere om våren før det bør kjøres på jordet med store og tunge vogner.
 • Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen. Ved bruk av slepeslange kan det enkelt blandes inn vann i gjødselstrømmen via pumpen.
 • Den økte nitrogenutnyttelsen gjør at det blir redusert behov for kjøp av kunstgjødsel.
 • Utstyret har høy kapasitet som gjør at flere kan samarbeide om bruken.
 • Utstyret er en lønnsom investering for entreprenører som kan spre flere tusen m3 med husdyrgjødsel i sesongen.
 • Alle disse effektene gir bedre økonomi samtidig som metoden er et mer miljøvennlig alternativ.
Les om tilskuddsordningen
Gjødselspredere